USER
PWD Register

Shang [Shang1] Dynasty 1523-1028 (1766-1122)

Ch'êng-t'ang
T'ai-chia
Wu-ling
T'ai-kêng
Hsiao-chia
Yung-chi
T'ai-wu
Chung-ting
Wai-jên
Tsien-chia
Tsu-yi
Tsu-hsin
Ch'iang-chia
Tsu-ting
Nan-kêng
Hu-chia
P'an-kêng
Hsiao-hsin
Hsiao-yi
Wu-ting
Tsu-kêng
Tsu-chia
Lin-hsin
K'ang-tin
Wu-yi
Wên-wu-ting
Ti-yi
Ti-hsin

Chou [Zhou1] Dynasty 1027-256 (1122-256)

Western Chou 1027-722
Early Chou 1027-771

Wu Wang
Chêng Wang
K'ang Wang
Chao Wang
Mu Wang
Kung Wang
I Wang
Hsiao Wang
I Wang
Li Wang 878-828
841, first solid date in Chinese chronology
Hsüan Wang 827-781
Yu Wang 781-771
Middle Chou 771-473
P'ing Wang 770-719
Spring and Autumn Period 722-481
Huan Wang 719-696
Hsiang Wang 696-681
Hsi Wang 681-676
Hui Wang 676-651
Hsiang Wang 651-618
Ch'ing Wang 618-612
K'uang Wang 612-606
Ting Wang 606-585
Chien Wang 585-571
Ling Wang 571-544
Ching Wang 544-520
Tao Wang 520
Ching Wang 519-475
Warring States Period 481-221
Late Chou 473-256

Yüan Wang 475-468
Chêng-ting Wang 468-441
K'ao Wang 440-425
Wei-lieh Wang 425-401
An Wang 401-375
Lieh Wang 375-368
Hsien Wang 368-320
Shên-ching Wang 320-314
Nan Wang 314-256

Ch'in [Qín] Dynasty 256-207 BC

Chao-hsiang Wang during Chou,302-256
256-250
Hsiao-wên Wang 250, 3 days
Chuang-hsing Wang 250-247
Wang Chêng,(changes his name to)Shih-huang-ti/Shihuángdì 247-221
Emperor,221-210
End of Warring States Period, 221;
burning books, 213

Erh-shih-huang-ti 210-207
Ch'in Wang 207

Former (Western) Han [Hàn] Dynasty 207BC-25AD

Kao Tsu
Liu Pang 207- 195
Hui Ti
Liu Ying 195- 188
Lu Hou
Lu Chih regent
188- 180
Wên Ti
Liu Heng 180- 157
Ching Ti
Liu Ch'i 157- 141
Wu Ti
Liu Ch'e 141- 87
Chao Ti
Liu Fu-ling 87-74
Hsüan Ti
Liu Ping-i 74-48
Yüan Ti
Liu Shih 48-33
Ch'eng Ti
Liu Ao 33-7
Ai Ti
Liu Hsin 7-1 BC
P'ing Ti
Liu Chi-tzu 1 BC-6 AD
Ju-tzu
Liu Ying 6-9
Chia Huang-ti,
Wang Mang
Hsin [Xin] Dynasty 9-23
Huai-yang
Wang 23-25,d.26

Later (Eastern) Han [Hàn] Dynasty 25-220AD

Kuang-wu Ti
Liu Hsiu 25-57
Ming Ti
Liu Yang 57-75
Chang Ti
Liu Ta 75-88
Ho Ti
Liu Chao 88- 106
Shang Ti
Liu Lung 106
An Ti
Liu Yü 106- 125
Shun Ti
Liu Pao 125- 144
Ch'ung Ti
Liu Ping 144- 145
Chih Ti
Liu Tsuan 145- 146
Huan Ti
Liu Chih 146- 168
Ling Ti
Liu Hung 168- 189
Shao Ti
Liu Shun 189,
d.190
Hsien Ti
Liu Hsieh 189- 220,
d.234

The Three Kingdoms, 220-266

Minor Han [Shu Hàn]Dynasty, 221-263 Wei [Wèi] Dynasty, 220-266 Wu [Wú] Dynasty, 222-280

Chao-lieh Ti 221-223 Wen Ti
Ts'ao P'i [Cao Pei] 220-226 Wu Ti 222-252
Hou Chu 223-263,
d.271 Ming Ti 226-239
Fei Ti 239-254,
d.274 Fei Ti 252-258
Shao Ti, Kao Kuei Hsiang Kung 254-260 Ching Ti 258-264
conquest by Wu, 263
Yüan Ti 260-266,d.302
Mo Ti 264-280, d.281

The Northern and Southern Empires 266-589

The Six Southern Dynasties


Wu Ti
Ssu-ma/Sima Yan 266-290
Hui Ti 290-307
Huai Ti 307-311
Sack of Loyang, 311
Min Ti 313-316,
d.318
2. Eastern Chin/Tsin [Jìn] Dynasty, 317-420
Yüan Ti
Ssu-ma Jui 317-323
Ming Ti 323-325
Ch'êng Ti 325-342
K'ang Ti 342-344
Mu Ti 344-361
Ai Ti 361-365
Fei Ti, Hai-hsi Ti 365-372
Chien-wên Ti 372
Hsiao-wu Ti 372-396
An Ti 396-419
Kung Ti 419-420
3. Anterior Sung [Liu Sòng] Dynasty, 420-479
Wu Ti
Liu Yü 420-422
Fei Ti, Ying-yang Wang
Liu I-fu 422-424
Wen Ti
Liu I-lung 424-453
Hsiao-wu Ti
Liu Chün 453-464
[Ch'ian Fei Ti
Liu Ye] 464-466
Ming Ti
Liu Yü 466-472
Hou Fei Ti,
Ts'ang-wu Wang
Liu Yeh 472-477
Shun Ti
Liu Chün 477-479
4. Southern Ch'i[Qí] Dynasty, 479-502
Kao Ti
Hsiao Tao-ch'eng 479-482
Wu Ti
Hsiao Tse 482-493
Yü-lin Wang 493-494
Hai-ling Wang 494
Ming Ti
Hsiao Luan 494-498
Tung Hun Ho
Hsiao Pao 498-501
Ho Ti 501-502
5. Southern Liang [Liáng] Dynasty, 502-557
Wu Ti
Hsiao Yan 502-549
Chien-wên Ti
Hsiao Kan 549-551
Yü-chang Wang 551,
d.552
Yüan Ti
Hsiao I 552-555
Ching Ti
Hsiao Fang-chih 555-557,
d.558
6. Southern Ch'ên][Chén] Dynasty, 557-589
Wu Ti
Ch'en Pa-hsien 557-559
Wên Ti
Ch'en Ch'ien 559-566
Fei Ti, Lin-hai Wang
Ch'en Po-tsung 566-568,
d.570
Hsuan Ti
Ch'en Hsü 569-582
Hou Chu
Ch'en Shu-pao 582-589,
d.604

Northern Ch'i [Qí] Dynasty,550-577

Wên Hsüan Ti
Kao Yang 550-559
Fei Ti 559-560,
d.561
Hsiao Chao Ti 560-561
Wu Ch'êng Ti 561-565,
569
Hou Chu 565-577
Yu Chu 577

Sui [Suí] Dynasty, 589-618

Wên Ti
Yang Chien Southern Empire,
589-604
Northern Empire,
581-604
Yang Ti
Yang Kuang 604-617,
d.618
Kung Ti
Yang Yü 617-618,
d.619

T'ang [Táng] Dynasty, 618-907

Kao Tsu
Li Yüan 618-626
T'ai Tsung
Li Shih-min 626-649
Legendary life of Ti Jen-chieh (Di Renjie) Judge Dee, 630-700; Nestorian missionaries arrive in Ch'ang-an, 635; Conquest of Tarim Basin, 645
Kao Tsung
Li Chih 649-683
Transoxania occupied, 659-665; Korea occupied, 668-676
Chung Tsung
Li Che 684,
705-710
Jui Tsung
Li Tan 684-690,
710-712,
regent,
712-713,
d.716
Wu Hou,
"Empress Wu,"
(Chou [Zhou1] Dynasty) 690-705,
deposed,
d.705
Hsüan Tsung
Li Lungchi 712-756
Battle of Talas, 751; Arabs defeat Chinese, under Kao Hsien-chih, but advance no further into Central Asia
Su Tsung
Li Yü 756-762
Loss of Tarim Basin to Tibetans, Ch'ang-An occupied by Tibetans, 763
Tai Tsung
Li Yü 762-779
Tê Tsung
Li Shih 779-805
Battle of T'ing-chou, Kansu lost to Tibetans, 791
Shun Tsung
Li Sung 805
Hsien Tsung
Li Ch'un 805-820
Mu Tsung
Li Heng 820-824
Ching Tsung
Li Chan 824-827
Wen Tsung
Li Ang 827-840
Wu Tsung
Li Yen 840-846
Persecution of Buddhism, 845
Hsüan Tsung
Li Ch'en 846-859
Yi Tsung
Li Wen 859-873
Hsi Tsung
Li Yen 873-888
Chinese ports closed to foreigners, 878; rebel Huang Ch'ao seizes Ch'ang-an, 881
Chao Tsung
Li Chieh 888-904
Chao-hsüan Ti, Ai Ti
Li Chu 904-907,d.908

The Five Dynasties, 907-960

1. Posterior Liang [Liáng] Dynasty, 907-923
T'ai Tau, T'ai Tsu
Chu Wen 907-912
Ying Wang 912-913
Mo Ti 913-923
2. Posterior T'ang [Táng] Dynasty, 923-937 (Turkish)
Chuang Tsung 923-926
Ming Tsung 926-933
Min Ti 933-934
Fei Ti 934-937
3. Posterior Chin/Tsin [Jìn] Dynasty, 937-947 (Turkish)
Kao Tsu 937-942
Ch'u Ti 942-947,
d.964
4. Posterior Han [Hàn] Dynasty, 947-951 (Turkish)
Kao Tsu (restored) 947-948
Yin Ti 948-951
5. Posterior Chou [Zhou1] Dynasty, 951-960
T'ai Tsu 951-954
Shih Tsung 954-959
Shih Tsung 959-960,d.973

(Northern) Sung [Sòng] Dynasty, 960-1127

T'ai Tsu
Chao K'uang-yin 960-976
T'ai Tsung
Chao Kuan-i 976-997
Chên Tsung
Chao Te-ch'ang 997-1022
Jên Tsung
Chao Chen 1022-1063
Observation of Crab Nebula Supernova, 1054
Ying Tsung
Chao Shu 1063-1067
Shên Tsung
Chao Hsü 1067-1085
Chê Tsung
Chao Hsü 1085-1100
Hui Tsung
Chao Chi 1100-1126
Ch'in Tsung
Chao Huan 1126-1127
displaced by
the Chin/Kin, 1127

Southern Sung [Sòng]Dynasty, 1127-1279

Kao Tsung
Chao Kou 1127-1162,
d.1187
Hsiao Tsung
Chao Po-tsung 1162-1189,
d.1194
Kuang Tsung
Chao Tun 1189-1194,
d.1200
Ning Tsung
Chao K'uo 1194-1224
Li Tsung
Chao Yü-chü 1224-1264
Tu Tsung
Chao Meng-ch'i 1264-1274
Kung Tsung
Chao Hsien 1274-1276,
d.1323
Tuan Tsung
Chao Shi 1276-1278
Ping Ti
Chao Ping 1278-1279
conquered by Mongols, 1267-1279

Ming [Míng],"Bright" Dynasty,1368-1644 Era

T'ai Tsu
Chu Yüan-chang 1368-1398 1368 Hung-wu
Hui Ti
Chu Yün-wen 1398-1402 1399 Chien-wên
Ch'eng Tsu
Chu Ti 1402-1424
1403 Yung-Lo moves capital from Nanking (Nan-ching/Nanjing) to Peking (Pei-ching/Beijing)
Jen Tsung
Chu Kao-chih 1424-1425 1425 Hung-hsi
Hsüan Tsung
Chu Chan-chi 1425-1435 1426 Hsüan-tê
Ying Tsung
Chu Ch'i-chen 1435-1449 1436 Chêng-T'ung
captured by Mongols, 1449
1457-1464 1457 T'ien-shun
T'ai Tsung, or
Ching Ti
Chu Ch'i-yü 1449-1457 1450 Ching-t'ai
Hsien Tsung
Chu Chien-shen 1464-1487 1465 Ch'eng-hua
Hsiao Tsung
Chu Yü-t'ang 1487-1505 1488 Hung-chih
Wu Tsung
Chu Hou-chao 1505-1521 1506 Chêng-tê
Shih Tsung
Chu Hou-ts'ung 1521-1567 1522 Chia-tsing
Mu Tsung
Chu Tsai-hou 1567-1572 1567 Lung-ch'ing
Shên Tsung
Chu I-chün 1572-1620 1573 Wan-Li
Kuang Tsung
Chu Ch'ang-le 1620 1620 T'ai-ch'ang
Hsi Tsung
Chu Yü-chiao 1620-1627 1621 T'ien-ch'i
Szu Tsung
Chu Yü-chien 1627-1644 1628 Ch'ung-chên
Pei-ching occupied by rebels;
Emperor commits suicide;rebels thrown out by Manchuria; Manchurian occupation, 1644
Southern Ming [Míng] Dynasty, 1644-1662 Era
Fu Wang,
Prince of Fu
Chu Yu-sung 1644-1645 1644 Hung-kuang
T'ang Wang
Chu Yü-chien 1645-1646 1645 Lung-wu
Yung-ming Wang
Chu Yü-lang 1646-1661,
d.1662 1646 Yung-li
Emperor captured in Burma, 1661,executed by Manchus, 1662

Manchu Ch'ing [Qing1],"Clear" Dynasty,(1636)-1644-(1662)-1911 Era

Nurhachi 1629
Aberhai
Shih Tsu 1644-1661 1644 Shun-Chih
Shêng Tsu 1661-1722 1662 K'ang-Hsi
Shih Tsung 1722-1735 1723 Yung-chêng
Kao Tsung 1735-1796 1736 Ch'ien-Lung
Jên Tsung 1796-1820 1796 Chia-ch'ing
Hsüan Tsung 1820-1850 1821 Tao-kuang
Wen Tsung 1850-1861 1851 Hsien-fêng
Mu Tsung 1861-1875 1862
T'ung-chih
Tz'u Hsi [Cixi]
the EmpressDowager regent,
1861-1873,
1875-1889,
1898-1908

Tê Tsung 1875-1908 1875 Kuang-hsu
Mo Ti (Pu Yi) 1908-1911 1909 Hsuan-t'ung

 

 

 

www.networkesl.com
Copyright©Link China Consulting.Ltd.Co